حافظ خودمونی، غزل ۱۰۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.