حافظ خودمونی، غزل ۱۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.