حافظ خودمونی، غزل ۱۳۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.