حافظ خودمونی، غزل ۱۳۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.