حافظ خودمونی، غزل ۱۳۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.