حافظ خودمونی، غزل ۱۳۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.