حافظ خودمونی، غزل ۱۳۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.