حافظ خودمونی، غزل ۱۳۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.