حافظ خودمونی، غزل ۱۳۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.