حافظ خودمونی، غزل ۱۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.