حافظ خودمونی، غزل ۱۴۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.