حافظ خودمونی، غزل ۱۴۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.