حافظ خودمونی، غزل ۱۴۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.