حافظ خودمونی، غزل ۱۴۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.