حافظ خودمونی، غزل ۱۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.