حافظ خودمونی، غزل ۱۵۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.