حافظ خودمونی، غزل ۱۵۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.