حافظ خودمونی، غزل ۱۵۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.