حافظ خودمونی، غزل ۱۵۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.