حافظ خودمونی، غزل ۱۵۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.