حافظ خودمونی، غزل ۱۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.