حافظ خودمونی، غزل ۱۶۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.