حافظ خودمونی، غزل ۱۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.