حافظ خودمونی، غزل ۱۸۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.