حافظ خودمونی، غزل ۱۸۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.