حافظ خودمونی، غزل ۱۸۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.