حافظ خودمونی، غزل ۱۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.