حافظ خودمونی، غزل ۱۹۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.