حافظ خودمونی، غزل ۱۹۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.