حافظ خودمونی، غزل ۱۹۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.