حافظ خودمونی، غزل ۱۹۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.