حافظ خودمونی، غزل ۱۹۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.