حافظ خودمونی، غزل ۱۹۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.