حافظ خودمونی، غزل ۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.