حافظ خودمونی، غزل ۲۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.