حافظ خودمونی، غزل ۲۰۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.