حافظ خودمونی، غزل ۲۰۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.