حافظ خودمونی، غزل ۲۰۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.