حافظ خودمونی، غزل ۲۰۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.