حافظ خودمونی، غزل ۲۱۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.