حافظ خودمونی، غزل ۲۱۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.