حافظ خودمونی، غزل ۲۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.