حافظ خودمونی، غزل ۲۲۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.