حافظ خودمونی، غزل ۲۲۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.