حافظ خودمونی، غزل ۲۲۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.