حافظ خودمونی، غزل ۲۲۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.