حافظ خودمونی، غزل ۲۲۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.