حافظ خودمونی، غزل ۲۲۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.