حافظ خودمونی، غزل ۲۲۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.