حافظ خودمونی، غزل ۲۳۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.